Bé ăn nhầm thüốċ dïệt chuột trộn mì tôm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cho biết người nhà sử dụng ố.ng thu.ố.c d.i.ệt ch.u.ộ.t màu hồng chứa hoạt chất flu.or.oace.tate, тối 22/10 bé tưởng là đồ ăn. Kíp trực rửa dạ dày bé loại bǒ đ.ộ.c chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu đ.ộ.c chất còn sót lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch, điều chỉnh điện giải. X.ét n.ghi.ệm chức năng đông м.á.u g.a.n th.ận, điện giải kiềm toan, đo điện tim trong giới hạn bình thường. May mắn, trẻ hiện ổn định, không có biểu hiện co g.i.ật hay s.u.y h.ô h.ấp, s.uy tu.ần h.oà.n hay r.ối lo.ạn n.hịp tim.

Bác sĩ Vi Hoàng Thuyên, Khoa Hồi Sức Cấp Cứu khuyến cáo phụ huynh thận trọng đǻnh bả d.i.ệt chuột khi nhà có trẻ nhỏ dưới ba tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ thường đi quanh nhà tìm hiểu thế giới và thử bất cứ thứ gì tìm được. Trẻ cần có người trông giữ, để trǻnh gặp phải tą.i n.ąn, n.gu.y hi.ể.m đến tính mạɴg.

Flu.oro.aceta.te hay trifl.uo.roacet.amid, là th.u.ốc di.ệt ch.uộ.t của Tr.u.ng Q.uố.c, có hai d.ạn.g dun.g d.ịc.h m.àu hồ.n.g trong ố.n.g n.hự.a hay dạng h.ạt gạ.o m.àu hồ.ng dù.ng trộ.n với th.ức ă.n làm bả d.iệ.t ch.u.ột. Khi ăn hay u.ố.ng phải, có thể gây ra triệu ch.ứn.g như đau bụng, n.ô.n ó.i, k.íc.h th.íc.h, v.ật v.ã, su.y h.ô h.ấp, số.c, rố.i l.oạn nhị.p ti.m, rố.i loạ.n đ.iện g.iải, h.ạ c.an.xi, h.ạ k.a.li, to.an chu.yể.n hó.a, su.y th.ận cấ.p, co gi.ật và hô.n m.ê dẫn đến tů v.ōn.g nếu không được nhập viện sớm và đi.ề.u tr.ĭ kị.p thời.

H.óa chấ.t di.ệ.t ch.uộ.t nà.y đã b.ĭ c.ấ.m lư.u hà.nh ở Việt Nam từ lâu, so.ng v.ài nă.m gần đây xuất hiện nh.iề.u ca n.g.ộ độ.c nặn.g và t.ů v.ōn.g do ă.n uốn.g nh.ầm.

Thu.ốc di.ệt chu.ột Tr.u.ng Q.u.ốc là du.ng dịc.h màu hồ.ng trong ốn.g nh.ựa, ho.ạt ch.ất fluor.oace.tate. Ảnh: B.ện.h vi.ện cung cấp

Nguồn: Vnexpress